محل لوگو

پاورپوینت انواع ماهیچه


فرمت فایل: ورد- Word Image result for word 

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

 

تعداد اسلاید : 34
به نام خدا موضوع ارائه : انــواع مـــاهیچـــه : انـــواع مــــاهیچـــــه تقسیم بندی بر اساس ساخت ماهیچه : - ماهیچه رزین فنوئل - ماهیچه رزین فوران - ماهیچه با ماسه سیمانی - ماهیچه روغنی - ماهیچه با ماسه تر - ماهیچه پوسته ای - ماهیچه با جعبه گرم - ماهیچه با آب شیشه - ماهیچه با جعبه سرد و ... تقسیم بندی بر اساس شکل و نحوه قرار گیری در قالب : * ماهیچه های داخلی - ماهیچه های داخلی ساده - ماهیچه آویزان - ماهیچه نشسته - ماهیچه مشترک - ماهیچه مجموعه - ماهیچه برشی - ماهیچه کشویی -ماهیچه سقفی و ... * ماهیچه های خارجی - بغل ماهیچه و ... ماهیچه داخل ماهیچه داخل جهت ایجاد خطوط داخلی و محفظه خالی قطعه ریختگی به کـــــار می رود. کــــــاربرد : به خاطر دلایل زیر استفاده از مدل ماهیچه خور به جای مدل ســــــاده منطقیتر است . - در صورت زیاد بودن تعداد قطعه تولیدی به خــــاطر پرهزینه بـودن کار قالبگیری دستی از مدل ماهیچه دار اسفاده می شود . در قطعـــاتی که محفظه پیچیده دارند استفاده از مدل ساده متضمن طــراحی سطــوح جدایش اضافی ، قطعات آزاد و پس قالب است . - ماهیچه سرخودهایی که با سطوح مقطع کوچک و ارتفاع بلند بوجــود می آیند ، به هنگـــــام بلـــند کردن درجه قــالبگیری صدمه می بینند . ( شکل 1 ماهیچه داخل ) ماهیچه خارج ماهیچه خارج باعث ایجاد خطوط خارجی قطعه می شود . در صورت عدم استفاده از ماهیچه خارج می توان قسمتهای برآمدگی قطـــعه را به صورت قطعه آزاد طراحی کرد . این روش مستلزم کــــــار قــالبگیری دستی گران است و به ندرت از آن استفاده می شود ، آن هم در موقعی که تعداد قطعه تولیدی کم است . کـــاربرد : در قطعاتی که قسمت خارجی پیچیده دارند ، استفاده از مـاهیچه خــارج کار قالبگیری را خیلی ساده و راحت می کند . استفاده از ماهیچه خارج باعث می شود که قطعات آزاد و سطــــح جدایش اضافی دیگــــر مورد استفـــاده قرار نگـیرد . قالب ماهیچه در قالب ماهیچه ای ، قالب کلا از ماهیچه تشکیل می شود . خطـوط و طرحهای داخلی و خارجی قطعه کار به وسیله ماهیچه شکل می گیرد . نمونه ای از یک قالب ماهیچه ساده . ( قاشقک همزن ) با استفـــاده از دو جعبه ماهیچه ، دو ماهیچه خارج ساخته شده که با قـرار گــرفتن در کنار هم یک قالب کامل را تشکیل می دهند . قالبهـــا در تعداد زیــاد از این نوع با کنار هم چیدن و محکم شدن آنها بوجود آمده و بطور قــائم ریخته گری می شوند . ( شکل شماره 3 ) قطعه کار باید بطور ایستــــاده با راهگـــاه سرریز که به عنوان تغذیه و راهگـــاه عمل می کـــند ریخته گــری شود . قسمت فوق نیز در جعبــه ماهیچه طراحی می شود . ( شکل 3 قالب ماهیچه ) ساخت یک قالب ماهیچه پیچیده شکل زیر ساختمان یک قالب ماهیچه پیچیده را نشان می دهد . ماهیچه های داخل و خارج ، داخل هم و یا روی هم می نشینند . به همین جهت برای درست قرارگرفتن ماهچه ها بر روی هم آنها را شمــــاره گذاری می کنند . وقتی که ماهیچه یک قــــــالب مــــــاهیچه ای احتیاج به یک تکیه گاه دارد باید از یک مدل ماهیچه ای که فقط یک تکیه گــاه منفرد دارد استفاده کرد . در مواردی که قطعه ساده باشد مطابق روش مشابه می توان با استفاده از شابلون همان کار قبلی را انجام دارد . با چیدن ماهیچه ها در کنار هم از ماسه تر برای پر کردن پشت آنهــــا استفاده کرد . ( شکل 4 نمونه ای قالب ماهیچه ) بغل ماهیچه بغل ماهیچه ، ماهیچه خـــارج است کــه در تورفــتگــیهای مدل ساخته می شود . کـــاربرد : بوجـود آمدن فرم منفی بغل مـــاهیچه در شکل زیر ، در اطراف محل تورفتگیهای بغل یک محوطه خالی بوجود آورده می شود . در این فرم منفی بغل مـــاهیچه کوبیده می شود و به همـــــراه مدل بیرون کــــشیده می شود ، قطعه ماهیچه بطور جــــانبی از مدل بیرون کـــــشیده شده و دوباره در قالب قرار می گیرد . ( شکل 5 بغل ماهیچه ) ماهیچه سقفی ماهیچه ای را ماهیچه سقفی گویند که سطح مقطع محل نشیمن از سطح مقطع اصلی ماهیچه بزرگتر بـــــاشد . بدین جهت این مـــاهیچه محفظه خالی قالب را می پوشـــاند . هرگـــاه پوشش محفظــــه خــالی توســــط ماهیچه آوریزان پیش بینی شود ، این نیز یک ماهیچه سقفی است . ماهیچه سقفی می تواند بدون درجه بالایی به کـــــار رود . در صورت استفاده از درجه بالای از حرکت مــــاهیچه سقــــفی در راستــــای قائم جلوگیری می شود و قسمت سقفی مـــاهیچه بین قــــالب بالایی و پایینی محکم گرفته می شود . بدین ترتیب از بلند شدن مـــاهیچــــه در نتیجــه نیروی بالابر مذاب جلوگیری خواهد شد . البته با وزنه گـــذاری نیز از حرکت مــــاهیچه جلوگیری می شود . ماهیچه سقفی می تواند مجهز به سیستمهای راهگایی و تغذیه باشد . ( شکلهای 6 و7 ماهیچه سقفی ) ماهیچه آویزان ماهیچه ای را ماهیچه آویزان گـــویند که روی سطح بالایی قالب نشسته و در محوطه خالی قالب آویزان باشد . محل نشیمن ماهیچه آویزان روی محوطـــه خــــالی قالب است . هرگاه محکم کردن ماهیچه توسط درجه پــایینی و بــــالایی امکــــان پذیر و یا مطمئن نباشد می توان آن را بر حـسب اندازه ماهیچه بوسیله چسباندن ، محکم کردن و پیچ کردن به درجه بالایی محکم کرد . ( شکل 8 ماهیچه آویزان ) ماهیچه نشسته ماهیچه ای را ماهیچه نشسته گویند که روی سطح قالب پایینی نشسته و در محفظه خالی قالب سر بیرون آورده باشد . کـــاربرد : اکثرا در ماهیچه های بزرگ قرار دادن ماهیچه نشسته در قالب ، ساده تر از نصب ماهیچه آویزان می بـــــاشد . غالبا در ماهیچه نشسته روی ماهیچه اصلی ، ماهیچه های دیگر قرار می گیرند . (شکل 10 ماهیچه نشسته ) ماهیچه مجموعه معمولا ماهیچه مجموعه ، عبارت از نصب و بنای تمام ماهیچه های مربوط به یک قالب که در خارج قالب جمع و کـــــل ماهیچه در قالب گذارده می شود ، است . کـــــــاربرد : اکثرا از نظر فن قالبگیری ساخت ماهیچه یک تکه پیچـــیده و بزرگ و غیر ممکن یا دشوار است . با تقسیم ماهیچه کل به مـاهیچه های مجزا می توان ماهیچه و جعبه ماهیچه های ساده تری درست کـرد . ماهیچه های مجزا اکثرا روی ماهیچه اصلی یا ماهیچـــــه نشیمن جهت ساخت ماهیچه کل نصب می شود . برای اینکه ماهیچـــه های مجزا با تلرانس دقیقی روی هم قرار گــــــیرند از تجــــهیزات نصب و چسب استفــــاده می شود. بسته به تکنیک قـــــالب گیری می توان ماهیچــه مجموعه را گاهی در خود قالب مونتاژ کرد . ( شکل 11 و 12 ماهیچه مجموع ) ماهیچه رابط با تجزیه ماهیچه کل به سه ماهیچه مجزا می توان از هر دو تورفتــگی جلوگیری کرد . بدین ترتیب هر دو ماهیچه بزرگ را می توان در یک جعبه ماهیچه با ماشین ساخت ماهیچه ، با روش پرتابی درست کرد . ماهیچه های مجزا را باید جهت جلوگیری از جـــابه جـــایی پیچشی به وسیله مانعی مطمئن کرد . به عنوان ماهیچه مجموعه ، هر سه ماهیچه روی هم نصب می شوند . مثال : ماهیچه کل در این نمونه به سه مــــاهیچه جزء تقسیم می شود و بدین وسیله قسمتهای استوانه ای بهتر کوبیده و پر می شوند . ( مجموعه شکلهای 13 ماهیچه رابط ) ماهیچه مشترک با روش ماهیچه مشترک برای چند قطـــعه ریختگـــی یکســـان ، زمان ساخت ماهیچه کم است . و از درجه های قالبگیری تا حد امکان استفاده می شود . استفاده از تکیه گاه مشترک ، لـــقی تکیه گــاه ماهیچه را هم کمتر می کند . مزیت دیگر این ماهیچه ها در شکـــــل زیر نشـــان داده می شود . عیب ماهیچه های ساده که یک تکیه گـــاه دارد این است که در اثر وزن آن گشتاور چرخــشی ایجـــــاد می شود . در مورد ماهیچه های مشترک گشتاور چرخشی حــــاصل از وزن و نیروی بالابر مذاب متقابلند و اثر همدیگر را خنثی می کنند . ( شکل 14 و 15 مشترک ) ماهیچه برشی مــاهیچه برشی دو قطعه ریختگی را که به طور متقابل در قــــالب قرار می گیرند از هم جدا می کنند . کاربرد در مدلهای کامل : در مدلهای یک تکه معمول است که فقط از یک درجــه قالب استفاده می شود . درجه دومی فقط وظیفه پوشش درجه اولــی را دارد . جهت استفاده بهتر از درجه ها ، مدل در هر دو درجه قالبگیری می شود . محفظــه خالی قالبها که رو به روی هم قرار می گیرند باید به وسیله یک ماهیچه برشی از هم جدا شوند . ضمنا این نوع ماهیچه یک مـــاهیچه داخلی برای هر دو درجـــه به شمـــار می رود . این روش قالبگیری برای یک کارگاه مجهز به سیستمهای خودکار که از مدلهای صفحه ای دوطرفه استفاده می کنند ، مفید است . ( شکل 16 ماهیچه برشی ) کاربرد ماهیچه برشی در قالبگیری شابلونی با دو محور: ساخــت قطعـــات گرد دو تکه با روش شـــابلونی توســـط دو محـــور انجــام می گیرد . روشی که بتوان دو نصفه را قبلا در قـــالب از هم جدا کرد ، استفـــاده از ماهیچه برشی است . شکل زیر نشان می دهد که فاصله دو محور از همدیگر 100میلیمتر و پهنای ماهیچه جداکننده نیز 55 میلیمتر است . ماهیچه جداساز این ماهیچه که در قطعه ریختگــــی به کــار می رود ، در نقاط مختلف قطعه ضعف بوجود می آورد کـه بعدا بتوان از همین محل قطعه را به دو قسمت مساوی برید . کــــــاربرد : بوسیله مونتاژ خاصی که بعضی از قطعـات گرد ریختگی دارند باید دو تکه ســــاخته شوند تا در موقع تعمیرات بتوان آن را سریـــع پیــــاده یا سوار کرد . این قطـعه را در موقع ریخته گری چنان به وسیله مـاهیچه جــدا ساز تولید می کنند که امر بریدن و سپس اتصـــال موقـــت آن به آسانی و نیز با دقت کافی صورت گیرد . ( شکل 17 ماهیچه جدا ساز ) ماهیچه در سیستم راهگایی ( ماهیچه شلاکه گیر ) کــــاربرد : در سیستم راهگایی قالب توسط گــرما و جریان مذاب تحــت تنش قرار می گیرد ، بدین جهت سیستم راهگایی اکثرا از شاموت ساخته می شود . قسمتی از سیستم راهگاهی که از شاموت درست می شود مــانند فیلتر راهگاه ، به عنوان ماهیچه مشخص می شود . ماهیچه صافی در بالا یا پایین راهباره قرار داده می شود . علی رغم اینکه از ورود شلاکه و سرباره جلوگیری می کند ولی باعث ایجــاد جریان گــردابی و آشفتگی جریان مذاب نیز می شود . ماهیچه ضربه گیر در محل انتقال راهبار به کـــــانال سطح قالب به راحتی توسط جریـــان مذاب شسته می شود . به همین جهت در این محـل مــاهیچه ضربه گیر قرار داده می شود . ( شکل 18 ماهیچه شلاکه گیر و ضربه گیر ) ماهیچه دائم چنـــانچه در شکل زیر نشان داده شده است ، برای محفظه خالی با فرم ســاده و شیب زیاد می توان ماهیچه دائم جهت استفاده مجدد به کاربرد . ماهیچه دائم اکثرا از چدن خـــاکستری یا فولاد ســاخته شده و پوششی نیز بدان داده می شود . به خاطر تغییرات دمایی شدید ماهیچه ، پوشش ماهیچه را می توان ضخیمتر انتخاب کرد . معمولا در قالبگیری مــاسه تر ماهیچه موقت به کار می رود . ( عکس 19 ماهیچه دائم )

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مبلغ قابل پرداخت 3,400 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ تیر ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 17

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما